Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İHALE İLANI...
 
İLAN METNİ

İZMİT FATMA SEHER ORTAOKULU 70 M2 Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit Fatma Seher Ortaokulu 70 m2 Z-Kütüphane Kurulumu ve Donatımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/528932

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 DERİNCE/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623157202 - 2623157203

c) Elektronik Posta Adresi

:

kocaeliikmal@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-MOBİLYA (70 M2) 2-MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (7 ADET) 3-LAZER YAZICI (1 ADET) 4-İNŞAAT MALZEMELERİ 5-MEB ONAYLI (1000 ADET KİTAP) 6-400 KİŞİLİK AÇILIŞ İKRAMI MALZEMELERİ (TÜM ÜRÜNLERİN CİNSİ VE MİKTARI TEKNİK ŞARTNAMEDE MEVCUTTUR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDE İZMİT FATMA SEHER ORTAOKULUNA KURULUP TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN İŞ GÜNÜ İŞ YERİ TESLİM EDİLMİŞ SAYILIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG SALONU

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

MEVZUATI GEREĞİ KAYITLI OLDUĞU TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASI VEYA İLGİLİ MESLEK ODASI BELGESİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine ihale dökuman bedeli olarak yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 
 
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü